top of page

Etický kódex Komory celostnej hypnoterapie

 

Úvod

 

Nasledujúci etický kódex predstavuje základné požiadavky na správanie a výkon hypnoterapeutickej praxe členov Komory celostnej hypnoterapie.

 

ČASŤ A – ETICKÉ PRINCÍPY

 1. Členovia Komory chránia práva svojich klientov a rešpektujú základné pravidlá ľudskosti, hodnotu a dôstojnosť všetkých ľudí a podporujú tieto hodnoty vo svojej práci.

 2. Členovia Komory uznávajú a rešpektujú ľudskú rozmanitosť a sú proti akejkoľvek diskriminácii a represívnemu správaniu.

 3. Členovia Komory rešpektujú súkromie svojich klientov a dodržiavajú mlčanlivosť vzhľadom k informáciám získaným počas svojej terapeutickej praxe.

 4. Členovia Komory sa zaväzujú uskutočňovať nevyhnutné kroky, aby udržali a rozvíjali najvyššie štandardy terapeutickej kompetencie a integrity pri využívaní hypnoterapeutických techník vo svojej praxi.

 5. Členovia Komory dodržiavajú všeobecné právne nariadenia platné v mieste ich pôsobenia.

 

ČASŤ B – MORÁLNA ZODPOVEDNOSŤ

 

Zodpovednosť voči klientom

 1. Členovia Komory sa zaväzujú v rozumnej miere a primeraným spôsobom vysvetliť svojim klientom podstatu hypnózy, jej  možnosti, obmedzenie a riziká a vyhnúť sa akémukoľvek poškodeniu v dôsledku terapeutického procesu.

 2. Členovia Komory podporujú autonómiu svojich klientov a povzbudzujú ich k slobodným a zodpovedným rozhodnutiam.

 3. Členovia Komory musia nastoliť a udržiavať profesionálne hranice voči svojim klientom. Tieto hranice sa medzi nimi uplatňujú aj mimo terapeutického vzťahu.

 4. V prípade problému alebo stavu, ktorý nie je člen Komory kompetentný riešiť terapeuticky, objasní situáciu klientovi a nasmeruje ho k príslušnému odborníkovi.

 5. Ak klient naznačí členovi Komory, že by chcel ďalší názor, poskytne mu primeranú pomoc pri získaní ďalšieho odborného názoru.

 

Využívanie

 1. Členovia Komory nesmú žiadnym spôsobom využívať svojich klientov.

 2. Členovia Komory neprijmú alebo neponúknu platbu za referenciu, ani sa nezapoja do žiadnych finančných transakcií, okrem bežných poplatkov účtovaných klientom v priebehu svojej profesionálnej praxe.

 3. Sexuálny styk medzi členom Komory a klientom je absolútne neprijateľný a predstavuje neetické správanie. Toto platí bez ohľadu na to, či bol iniciovaný klientom alebo terapeutom.

 4. Po uplynutí roku od ukončenia profesionálneho vzťahu, člen Komory požiada o supervíziu u supervízora schváleného Komorou, aby akýkoľvek pokus vybudovať emocionálny alebo sexuálny vzťah s bývalým klientom spoločne zvážili.

 

 

​​Mlčanlivosť 

 1. Členovia Komory nesmú zdieľať dôvernú komunikáciu ostatných profesionálov vo vzťahu ku klientovi bez povolenia autorov týchto komunikácií, prípadne klientov, s výnimkou prípadu, v ktorom by neposkytnutie takýchto informácií, zvýšilo pravdepodobnosť vážneho ohrozenia klienta. Členovia Komory musia jasne určiť hranice mlčanlivosti pred poskytnutím dôverných informácií ďalšiemu profesionálovi.

 2. Členovia Komory zaobchádzajú so všetkými osobnými informáciami o klientoch, či už získanými priamo alebo nepriamo so zreteľom na ich dôvernosť. To sa týka všetkého verbálneho, písomného a nahratého materiálu pochádzajúceho z terapeutického vzťahu.  Všetky záznamy, či v písomnej alebo inej forme musia byť prísne chránené.

 3. Klient, v priebehu terapie, nesmie byť sledovaný nikým okrem člena Komory bez toho, aby k tomu dal predbežný písomný súhlas. To platí o priamom sledovaní ako aj o akejkoľvek forme audiovizuálneho vysielania alebo nahrávania.

 4. Za výnimočných okolností, keď existujú primerané dôvody na obavy, že by mohol klient spôsobiť fyzickú ujmu sebe alebo iným, smie člen Komory porušiť mlčanlivosť, v prípade, že je to vyžadované zákonom.

 5. Záväzok mlčanlivosti trvá aj po smrti klienta, pokiaľ sa neobjavia prevažujúce právne hľadiská. 

 6. Zvláštna starostlivosť je vyžadovaná, v prípade publikovania jednotlivých prípadových štúdií. Autor musí mať klientov informovaný súhlas, v prípade, že by mohlo dôjsť k jeho identifikácii.

 7. Členovia Komory a ich supervízori sú zodpovední za ochranu klientových práv na zachovanie mlčanlivosti a akékoľvek zdieľané informácie by mali byť pozmenené a utajené, vo všetkých prípadoch, keď je to nevyhnutné.

 

Zmluva s klientom

a)   Terapeutické aktivity majú byť uskutočňované len s profesionálnym zámerom a v žiadnom prípade mimo profesionálnych vzťahov.

b)   Zmluvy zahŕňajúce klienta by mali byť realistické a jasné.

c)   Akýkoľvek verejne prezentovaný materiál a všetky písomne a ústne podávané informácie by mali presne odrážať podstatu ponúkaných služieb a výcvik, kvalifikáciu ako aj príslušné skúsenosti člena Komory.

d)   V prípade verejne zverejnenej reklamy hypnoterapeutických služieb, informácie, ktoré obsahujú takéto oznamy majú byť faktické a objasňujúce. Nemajú obsahovať akýkoľvek náznak nadradenosti hypnoterapeuta ani ponúkať záruky a zveličené, prehnané prehlásenia o zvláštnych výsledkoch hypnoterapie, ktoré by mohli pôsobiť ako zavádzajúce.

e)   Členovia Komory nesmú verejne ani súkromne prezentovať svoj osobný názor ako postoj Komory celostnej hypnoterapie, ale len ako svoj názor vrámci vlastnej hypnoterapeutickej praxe.

f)    Členovia sa smú zúčastňovať prednášok, rozhovorov, verejných prezentácií alebo vysielania na akúkoľvek tému pod podmienkou, že čo sa týka klientov, členovia Komory sú viazaní dodržiavať mlčanlivosť o akýchkoľvek prípadových štúdiách a chrániť súkromie svojich klientov.

g)   Členovia Komory sú zodpovední za to, aby komunikovali podmienky, za ktorých sa terapia uskutočňuje, vrátane záležitostí ako je cena, podstata a trvanie sedenia, jasne a zrozumiteľne.

h)   Členovia Komory sú viazaní oznámiť akýkoľvek konflikt záujmov, ktorý by sa mohol objaviť v terapeutickom vzťahu ku klientovi a vyhľadať individuálnu supervíziu, aby sa našlo vhodné riešenie.

Zodpovednosť k sebe ako terapeutovi

a)  Členovia Komory majú zodpovednosť k sebe samým, aby udržiavali svoju vnútornú integritu, rovnováhu a schopnosť pomáhať svojim klientom. Očakáva sa od nich, že budú pozorní voči svojmu fyzickému i psychickému zdraviu a vyhľadajú odbornú pomoc, alebo podporu, poprípade odstúpia zo svojej terapeutickej praxe v prípade, že sú ich osobné zdroje vyčerpané a ich stav si to vyžaduje.

b)  Členovia Komory sa zaväzujú prerušiť prax v prípade, že je ich terapeutické pôsobenie negatívne ovplyvnené v dôsledku osobných alebo emočných ťažkostí, napríklad v dôsledku choroby, užitia alkoholu alebo drog, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. 

c)  Členovia Komory sa pravidelne zúčastňujú individuálnych supervízií u supervízorov určených Komorou (minimálne raz za 6 mesiacov) a využívajú supervíziu, aby rozvinuli a podporili svoje schopnosti terapeuta, monitorovali svoj prefesionálny výkon a zabezpečovali zodpovedný prístup k svojim klientom v terapeutickej praxi. Členovia komory musia podstúpiť supervíziu obzvlášť ak majú osobnú reakciu na klienta alebo obsah terapie, ktorá ovplyvňuje alebo by mohla ovplyvniť ich objektivitu.

 

Zodpovednosti Členov 

a)  Členovia nesmú konať vo svojom profesionálnom ani  súkromnom živote akýmkoľvek spôsobom, ktorý by podkopával dôveru verejnosti buď v profesiu hypnoterapeuta, alebo iných terapeutov.

b)  Členovia sa zaviazali dodržiavať etický kódex Komory celostnej hypnoterapie a porušenie tohto kódexu môže viesť k zrušeniu členstva kvôli neetickému správaniu.

c)  Členovia nemajú v zásade ponúkať svoje služby klientom iných terapeutov. Členovia majú povinnosť neohrozovať prácu svojich kolegov.  Avšak členovia Komory si musia byť zároveň vedomí práva klienta na druhé stanovisko. 

d)  Členovia, ktorí odôvodnene predpokladajú neetické správanie iných terapeutov, by to mali v prvom rade oznámiť predsedovi Komory celostnej hypnoterapie, ktorý môže rozhodnúť, že sa obráti na etickú komisiu príslušného profesijného orgánu, ktorému podlieha daný terapeut, pričom sa uznáva, že verejný záujem je hlavnou zásadou, ktorá sa uplatňuje pri riadení akýchkoľvek hlásení.

e)  Ak má člen Komory dôvod na nesúhlas s kolegom v oblasti hypnoterapie alebo inej profesie v odborných záležitostiach, člen Komory sa má, pokiaľ si to absolútne nevyžadujú okolnosti, zdržať  neprimeraných poznámok alebo kritiky spôsobom, ktorý spochybňuje odbornú spôsobilosť jeho kolegov, pričom sa uznáva, že verejný záujem je hlavnou zásadou, ktorá sa bude vzťahovať na takéto nezhody.

 

Zodpovednosť voči širšej komunite

a)   Členovia Komory majú po celú dobu pôsobiť v rámci platnej legislatívy. 

b)   Členovia musia podniknúť všetky primerané kroky, aby si boli vedomí súčasných právnych predpisov, ktoré môžu mať vplyv na ich prácu.

c)   Členovia sa zaväzujú chrániť verejnosť pred nekompetentnosťou a nečestnými praktikami a musia byť pripravení spochybňovať tieto postupy bez ohľadu na to, kde k nim dochádza, a to pomocou vhodných prostriedkov, medií a odborných orgánov.

 

Časť C – PRINCÍPY VZŤAHUJÚCE SA NA VYUČOVANIE CELOSTNEJ HYPNOTERAPIE

 1. Žiadne vzdelávacie programy nesmú byť vykonávané pod záštitou Komory bez povolenia jej výboru. 

 2. Členovia Komory nesmú žiadať jednotlivcov, u ktorých je pravdepodobné, že ich takáto skúsenosť rozruší, aby sa zúčastnili ako pozorovaný subjekt prednášky alebo tréningu. 

 3. Členovia komory majú upozorniť študentov, ktorí sledujú demonštráciu prípadových štúdií, že sa od nich očakáva zachovávanie anonymity skúmaného subjektu a plne rešpektovanie jeho práva na súkromie. 

 4. Všetky žiadosti o súhlas a schválenie organizovania výcvikových programov musia byť adresované predsedovi Komory celostnej hypnoterapie do 28 dní pred začatím výcviku alebo kurzu.

 5. Všetky rozhodnutia o zamietnutí žiadosti musia byť písomné s uvedením dôvodov zamietnutia. 

 

Časť D – VÝSKUM 

1. Výskum musí byť vykonaný tak, aby plánovanie, vedenie alebo podávanie správ o výskumnej štúdii nebolo v žiadnom prípade skreslené. 

2. Členovia Komory musia získať informovaný súhlas od subjektov, u ktorých sa vykonávajú  pozorovania.

3. Výsledky testov alebo iné dôverné údaje získané pri výskumnej činnosti nesmú byť nikdy zverejnené za okolností, ktoré by mohli viesť k identifikácii skúmaných subjektov, bez ich písomného súhlasu.

4. Členovia nesmú využiť svoju právomoc na vyvíjanie tlaku na potenciálne subjekty s cieľom zabezpečiť ich účasť na konkrétnom výskumnom projekte.

5. Členovia majú upozorniť každého psychologického, vedeckého alebo hypnoterapeutického asistenta pod ich supervíziou alebo vedením na tie časti tohto Kódexu, ktoré sú relevantné pre jeho prácu. Členovia musia primerane dohliadať na to, aby sa zabezpečilo, že nebudú porušené žiadne etické princípy.

 

Čast E – PÍSANIE A PUBLIKOVANIE

1. Členovia Komory nesmú publikovať ako svoju vlastnú prácu to, čo nie je v podstate ich, alebo k čomu významne neprispeli. 

2. Dôverný materiál o klientoch alebo subjektoch, ktorý by mohol viesť k ich identifikácii, nesmie byť zverejnený bez ich predchádzajúceho výslovného súhlau .

bottom of page